Ảnh tổ chức Hội thi Văn nghệ, Kể chuyện theo sách và chào mừng ngày 20/11/2019